استراتژی قیام و سرنگونی، قسمت پانزدهم ب – سلسله آموزش برای جوانان – مسعود رجوی ۱۳۸۸

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۰ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 59 times.