استراتژی قیام و سرنگونی، قسمت پانزدهم الف – سلسله آموزش برای جوانان – مسعود رجوی ۱۳۸۸

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۰ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 149 times.