استراتژی قیام و سرنگونی، قسمت چهاردهم الف – سلسله آموزش برای جوانان – مسعود رجوی ۱۳۸۸

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 72 times.