استراتژی قیام و سرنگونی، قسمت سیزدهم ب – سلسله آموزش برای جوانان – مسعود رجوی ۱۳۸۸

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۸ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 86 times.