استراتژی قیام و سرنگونی، قسمت سیزدهم الف – سلسله آموزش برای جوانان – مسعود رجوی ۱۳۸۸

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۸ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 85 times.