طنز آقای موشکاف – انعکاس صدای موشکهایی که به اسد خورد

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶This post has been seen 498 times.