قطعه طنز « شمارش آرا » برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶This post has been seen 121 times.