قطعه طنز « برنامه انتصابات » برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶This post has been seen 117 times.