نمایش انتخابات و نگاهی به بحرانهای دوازده گانه رژیم – برگرفته از برنامه هزار اشرف می سازیم