گزارش خبری – کاندیداتوری رئیسی و تشدید بحران در رژیم آخوندی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶This post has been seen 416 times.