طنز آقای موشکاف – پریدن برق از سر عظما

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین ۱۳۹۶This post has been seen 218 times.