قطعه طنز « مجلس شعر عظما » – برگرفته از پیک بهاری

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 397 times.