فاتمیر مدیو: نماینده پارلمان آلبانی، رهبر حزب جمهوریخواه – مراسم نوروز و تحویل سال۱۳۹۶

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 205 times.