دادستانی پاریس اعلام کرد فرد مهاجم به فرودگاه افکار بنیادگرانه داشته است

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 70 times.