بحران گرانی و کاهش قدرت خرید مردم در حاکمیت رژیم آخوندی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 25 times.