چگونه ساخته میشود – نگاهی به پروسه تولید: توپ بولینگ و توپ گلف

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 12 times.