به یاد امیر مختار کریمپور شیرازی – مدیر روزنامه شورش و از یاران صدیق مصدق

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 118 times.