حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵



This post has been seen 1 times.