تجمعات اعتراضی هزاران تن از بازنشستگان آموزش و پرورش و ادارات

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 89 times.