حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 93 times.