مسعود رجوی – میتینگ انتخاباتی مجاهدین در تبریز- ۲۰ اسفند ۱۳۵۸

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 567 times.