قطعه طنز« چهارشنبه سوزی » برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 46 times.