تجمعات اعتراضی کارگران علیه رژیم آخوندی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 24 times.