موقعیت رژیم آخوندی در منطقه، قسمت سوم – مهمانان برنامه: سنابرق زاهدی و حسین داعی الاسلام

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 132 times.