موقعیت رژیم آخوندی در منطقه، قسمت دوم – مهمانان برنامه: سنابرق زاهدی و حسین داعی الاسلام

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 95 times.