موقعیت رژیم آخوندی در منطقه، قسمت اول – مهمانان برنامه: سنابرق زاهدی و حسین داعی الاسلام

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵



This post has been seen 119 times.