طنز سیاسی آفساید « سنجش زاویه مقامات نظام با عمود خیمه» – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 280 times.