تبعیض جنسیتی در دستمزد زنان – برگرفته از زنان نیروی تغییر

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 129 times.