جیمز متیس: پیمان ناتو یکی از بنیادهای اصلی برای دولت جدید

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 112 times.