حرکتهای اعتراضی علیه چپاول و ستم رژیم آخوندی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 138 times.