چهارمین روز تظاهرات مردم اهواز- قطع مجدد برق شهرهای خوزستان