چهارمین روز تظاهرات مردم اهواز- قطع مجدد برق شهرهای خوزستان

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 232 times.