خامنه ای، ابراز نگرانی از فشارهای جهانی و فضای انفجاری جامعه – برگرفته از ۳۶۰ درجه

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران–  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 117 times.