رژیم آخوندی، ۳۸ سال پس از انقلاب، قسمت دوم – مهمان برنامه مهدی سامع

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 267 times.