رژیم آخوندی، ۳۸ سال پس از انقلاب، قسمت اول – مهمان برنامه مهدی سامع

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 380 times.