تبیین جهان، قسمت شصت: تبیین ماتریال مکانیکی وجود – مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 218 times.