طنز آفساید – استوانه نظام زیر ذره بین

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ دی ۱۳۹۵



This post has been seen 384 times.