طنز آفساید – استوانه نظام زیر ذره بین

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ دی ۱۳۹۵This post has been seen 480 times.