همیاری۲۱ با سیمای آزادی حماسه دیگری از همبستگی ملی در برابر فاشیسم مذهبی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ دی ۱۳۹۵This post has been seen 261 times.