قصه های زمین – برج پیزا از معروفترین سازه های جهان، قسمت دوم

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 185 times.