فردای ما « درد های ایران » – برگرفته از برنامه جوانان