حقیقت ایرانی، قست نهم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 377 times.