قطعه طنز« تماس حشمت خان با برنامه همیاری»

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 655 times.