حقیقت ایرانی، قست هشتم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 397 times.