طنز آقای موشکاف – بازار داغ بزن و بکوب باندهای نظام

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 119 times.