قطعه طنز عجب داستانی داریم « جنتی لعنتی در موسسه همانند ساز بافت»

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵This post has been seen 402 times.