حقیقت ایرانی، قست هفتم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ دی ۱۳۹۵This post has been seen 222 times.