حقیقت ایرانی، قست ششم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ دی ۱۳۹۵This post has been seen 449 times.