حرکتهای اعتراضی علیه چپاول و ستم آخوندی در شهرهای مختلف ایران

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ دی ۱۳۹۵This post has been seen 183 times.