طنز آقای موشکاف – باتلاق برجام و ادامه زهر خوری

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ دی ۱۳۹۵This post has been seen 194 times.