حقیقت ایرانی، قست پنجم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ دی ۱۳۹۵This post has been seen 234 times.