گزارش خبری – اظهارات روحانی، تابلو بحرانهای نظام

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ دی ۱۳۹۵This post has been seen 115 times.